អត្ថបទ រំលឹកខួបទី២៧ នៃកិច្ចព្រមព្រៀងសន្តិភាព ទីក្រុងប៉ារីស ២៣តុលា

អបអរសាទរ ខួប២៧ឆ្នាំ នៃកិច្ចព្រមព្រៀងសន្តិភាព ទីក្រុងប៉ារីស ២៣តុលា

(២៣តុលា ១៩៩១ – ២៣តុលា ២០១៨)

ផលិតដោយ វិទ្យុជាតិ FM 96MHz