អត្ថបទ៖ ក្រុមប្រឹក្សាធុរកិច្ចអាស៊ាន-អឺរ៉ុបសន្យាបន្តបណ្តាក់ទុនវិនិយោគក្នុងប្រទេសកម្ពុជា

អគ្គនាយកដ្ឋានវិទ្យុជាតិកម្ពុជា សូមជូន

អត្ថបទ៖ ក្រុមប្រឹក្សាធុរកិច្ចអាស៊ាន-អឺរ៉ុបសន្យាបន្តបណ្តាក់ទុនវិនិយោគក្នុងប្រទេសកម្ពុជា

អត្ថាធិប្បាយដោយ៖ លោក ប៊ូ ម៉េងយូ

ផលិតដោយ៖ អគ្គនាយកដ្ឋានវិទ្យុជាតិកម្ពុជា

ចាក់ផ្សាយ៖ តាមរយៈវិទ្យុជាតិកម្ពុជា AM918KHz និងវិទ្យុវត្តភ្នំ FM 105.70MHz ថ្ងៃទី២២ តុលា ឆ្នាំ២០១៨