ព័ត៌មាន វិទ្យុជាតិ FM 96MHz ផ្សាយម៉ោង ១២ថ្ងៃត្រង់ ថ្ងៃទី២២ ខែតុលា ឆ្នាំ២០១៨