ឯកឧត្តម ឌឹម សុវណ្ណារុំ អញ្ជើញជាអធិបតី កិច្ចប្រជុំភាគីពាក់ព័ន្ធស្តីពីការបញ្ចប់ការចុះឈ្មោះបោះឆ្នោត ការរៀបចំ និងការបិទផ្សាយបញ្ជីបោះឆ្នោតដំបូង

AKP ភ្នំពេញ ថ្ងៃទី១៩ ខែតុលា ឆ្នាំ២០១៨ —

ឯកឧត្តម ឌឹម សុវណ្ណារុំ សមាជិកគណៈកម្មាធិការជាតិរៀបចំការបោះឆ្នោត ដឹកនាំភាគីពាក់ព័ន្ធស្តីពី ការបញ្ចប់ការចុះឈ្មោះបោះឆ្នោត ការរៀបចំ និងការបិទផ្សាយបញ្ជីបោះឆ្នោតដំបូង នាព្រឹកថ្ងៃទី១៩ ខែតុលា ឆ្នាំ២០១៨ នៅភ្នំពេញ ។

រូបថត៖ គជប