បទយកការណ៍ស្ដីពី «ក្រសួងកសិកម្មជំរុញអោយក​សិករកែប្រែទំ​លាប់​ធ្វើកសិកម្មតាមរដូវកាល ដើម្បីបន្ស៊ាំទៅ​និងការប្រែប្រួលអាកាសធាតុ»

អគ្គនាយកដ្ឋានវិទ្យុជាតិ​កម្ពុជា៖ ផលិតដោយ លោកស្រីសន សាវិន៖