ឯកឧត្តម ឈួរ ច័ន្ទឌឿន អញ្ជើញជាអធិបតី ទិវាមនុស្សចាស់កម្ពុជា និងមនុស្សចាស់អន្តរជាតិ ១តុលា នៅខេត្តកំពង់ឆ្នាំង

AKP កំពង់ឆ្នាំង ថ្ងៃទី១៩ ខែតុលា ឆ្នាំ២០១៨ –

ឯកឧត្តម ឈួរ ច័ន្ទឌឿន អភិបាលខេត្តកំពង់ឆ្នាំង អញ្ជើញជាអធិបតី ទិវាមនុស្សចាស់កម្ពុជា និងមនុស្សចាស់ អន្តរជាតិ ១តុលា ឆ្នាំ២០១៨ នៅខេត្តកំពង់ឆ្នាំង នាថ្ងៃទី១៨ ខែតុលា ឆ្នាំ២០១៨ ។

រូបថត៖ បៃ ស៊ីថុន