សេចក្តីប្រកាសព័ត៌មាន ស្តីអំពីលទ្ធផលនិងសកម្មភាពរបស់គណៈប្រតិភូសភាកម្ពុជា ចូលរួមមហាសន្និបាតសហភាពអន្តរសភា(IPU) លើកទី១៣៩

វិទ្យុជាតិកម្ពុជា៖  ដោយ លោកចេម ហួត