ព័ត៌មាន វិទ្យុជាតិ FM 96MHz ផ្សាយម៉ោង១២ថ្ងៃត្រង់ ថ្ងៃទី១៨ ខែតុលា ឆ្នាំ២០១៨