ព័ត៌មាន វិទ្យុជាតិ FM 96MHz ផ្សាយម៉ោង ៩ព្រឹក ថ្ងៃទី១៨ ខែតុលា ឆ្នាំ២០១៨