ការិយាល័យអ្នកនាំពាក្យរាជរដ្ឋាភិបាលកម្ពុជា ប្រកាសគាំទ្រ និងឯកភាពទាំងស្រុងចំពោះស្មារតីនៃលិខិត របស់សភាពាណិជ្ជកម្មអ៊ឺរ៉ុបប្រចាំកម្ពុជា ស្តីពីEBAs

AKP ភ្នំពេញ ថ្ងៃទី១៧ ខែតុលា ឆ្នាំ២០១៨ —