រដ្ឋមន្រ្ដីក្រសួងការពារជាតិកម្ពុជា នឹងអញ្ចើញទៅចូលរួមកិច្ចប្រជុំរដ្ឋមន្រ្ដីការពារជាតិអាស៊ានលើកទី១២ នៅប្រទេសសិង្ហបុរី ពីថ្ងៃទី១៨ ដល់ថ្ងៃទី២០ ខែតុលា ឆ្នាំ២០១៨

AKP ភ្នំពេញ ថ្ងៃទី១៧ ខែតុលា ឆ្នាំ២០១៨ –