ព័ត៌មាន វិទ្យុជាតិ FM 96MHz ផ្សាយម៉ោង ១៨:០០ ថ្ងៃទី១៧ ខែតុលា ឆ្នាំ២០១៨