ព័ត៌មានប្រចាំថ្ងៃ វិទ្យុជាតិ FM 96MHz ផ្សាយម៉ោង ១២ថ្ងៃត្រង់ ថ្ងៃទី១៧ ខែតុលា ឆ្នាំ២០១៨