ព្យារណ៍កម្ពស់ទឹក សម្រាប់ថ្ងៃទី 16 ខែតុលា ឆ្នាំ២០១៨