សេចក្តីប្រកាសព័ត៌មាន ស្តីពីអង្ករក្រអូបកម្ពុជា ឈ្នះពានរង្វាន់អង្ករល្អជាងគេបំផុតលើពិភពលោកឆ្នាំ២០១៨

AKP ភ្នំពេញ ថ្ងៃទី១៣ ខែតុលា ឆ្នាំ២០១៨ —