ប្រមុខរាជរដ្ឋាភិបាលកម្ពុជា យល់ព្រមបន្តឡើងវិញនូវកម្មវិធីរុករកអដ្ឋិធាតុឈ្លើយសឹក និងទាហានអាមេរិកដែលបានបាត់ខ្លួនក្នុងសង្គ្រាមនៅកម្ពុជា

AKP ភ្នំពេញ ថ្ងៃទី១៣ ខែតុលា ឆ្នាំ២០១៨ —