ព្រឹទ្ធសភា បោះឆ្នោតជ្រើសរើសឯកឧត្តម ស៊ឹម កា ជាអនុប្រធានទី១ ព្រឹទ្ធសភាថ្មី ជំនួសឯកឧត្តម នៃ ប៉េណា ដែលទទួលមរណភាព

AKP ភ្នំពេញ ថ្ងៃទី១១ ខែតុលា ឆ្នាំ២០១៨—