រាជរដ្ឋាភិបាលកម្ពុជា ឆ្លើយតបទៅនឹងសេចក្ដីប្រកាសរបស់សហភាពអឺរ៉ុបស្ដីពីការដកជាបណ្ដោះអាសន្ននូវការផ្ដល់ភាពអនុគ្រោះពន្ធគ្រប់មុខទំនិញលើកលែងសញ្វាវុធ សម្រាប់ប្រទេសកម្ពុជា

AKP ភ្នំពេញ ថ្ងៃទី១១ ខែតុលា ឆ្នាំ២០១៨—