លទ្ធផលសម្រាប់ការអញ្ជើញចូលរួមកិច្ចប្រជុំកំពូលមេគង្គ-ជប៉ុនលើកទី១០ របស់ប្រមុខរាជរដ្ឋាភិបាលកម្ពុជា

AKP ភ្នំពេញ ថ្ងៃទី១០ ខែតុលា ឆ្នាំ២០១៨ —