សេចក្តីប្រកាសព័ត៌មានរួមគ្នារវាងក្រសួងផែនការនៃរាជរដ្ឋាភិបាលកម្ពុជានិងកម្មវិធីអភិវឌ្ឍន៍សហប្រជាជាតិប្រចាំនៅកម្ពុជា

AKP ភ្នំពេញ ថ្ងៃទី០៨ ខែតុលា ឆ្នាំ២០១៨ –