ប្រមុខរាជរដ្ឋាភិបាលកម្ពុជា នឹងអញ្ជើញទៅចូលរួមជំនួបថ្នាក់ដឹកនាំអាស៊ាន នៅថ្ងៃទី១០ ដល់ថ្ងៃទិ១២ ខែតុលា ឆ្នាំ២០១៨ នៅកោះបាលី ប្រទេសឥណ្ឌូណេស៊ី

AKP ភ្នំពេញ ថ្ងៃទី០៨ ខែតុលា ឆ្នាំ២០១៨ —