បទយកការណ៏ស្តីពី«ជំនឿ និងប្រពៃណី ពូនភ្នំខ្សាច់ផ្តាច់កម្មពារវេរា»

អគ្គនាយកដ្ឋានវិទ្យុជាតិកម្ពុជា៖ ផលិតដោយ លោកស្រី សំអាង គុទារិយា