បទយកការណ៏ស្តីពី«អត្ថន័យ និងអត្ថប្រយោជន៏នៃនំប្រពៃណី»

អគ្គនាយកដ្ឋាន​វិទ្យុជាតិ​កម្ពុជា៖ ផលិតដោយ លោក ស្រី សំអាង គុទារិយា