បទយកការណ៍ស្តីពី «ជំនឿពុទ្ធបរិសទ័ខ្មែរក្នុងការធ្វើបុណ្យ៧វត្ត»

អគ្គនាយកដ្ឋានវិទ្យុជាតិ​កម្ពុជា​៖ ផលិតដោយ ហៀង គន្ធា