វិចារណកថា៖ ជោគជ័យនៃបេសកកម្មរបស់ប្រមុខរាជរដ្ឋាភិបាលនៅអង្គការសហប្រជាជាតិជាក្តីមោទនភាពនៃប្រជាជាតិកម្ពុជា

អគ្គនាយកដ្ឋានវិទ្យុជាតិកម្ពុជា សូមជូន

វិចារណកថា៖ ជោគជ័យនៃបេសកកម្មរបស់ប្រមុខរាជរដ្ឋាភិបាលនៅអង្គការសហប្រជាជាតិជាក្តីមោទនភាពនៃប្រជាជាតិកម្ពុជា

អត្ថាធិប្បាយដោយ៖ លោក ប៊ូ ម៉េងយូ

ផលិតដោយ៖ អគ្គនាយកដ្ឋានវិទ្យុជាតិកម្ពុជា

ចាក់ផ្សាយ៖ តាមរយៈវិទ្យុជាតិកម្ពុជា AM918KHz និងវិទ្យុវត្តភ្នំ FM 105.70MHz ថ្ងៃទី០៥ តុលា ឆ្នាំ២០១៨ ម៉ោង ២១ម៉០០ និង ម៉ោង ០៧ម៉០២ ថ្ងៃទី ០៦ តុលា ឆ្នាំ ២០១៨

វិចារណកថា៖ ជោគជ័យនៃបេសកកម្មរបស់ប្រមុខរាជរដ្ឋាភិបាលនៅអង្គការសហប្រជាជាតិជាក្តីមោទនភាពនៃប្រជាជាតិកម្ពុជា