សូមទស្សនាកម្រងអនុស្សាវរីយ៍អតីតសិស្សវិទ្យាល័យហ៊ុនសែនពាមជីកងក្នុងពិធីបុណ្យភ្ជំបិឆ្នាំ២០១៨ (ភាគទី១)

វិទ្យុជាតិកម្ពុជា៖