ឯកឧត្តម អ៊ិត សំហេង អញ្ជើញជាអធិបតី កិច្ចប្រជុំគណៈកម្មការប្រឹក្សាការងារអាណត្តិទី៨ លើកទី១៩ ដើម្បីពិភាក្សាអំពីបញ្ហាប្រាក់ឈ្នួលអប្បរមា ផ្នែកវាយនភណ្ឌកាត់ដេរ និងស្បែកជើង ឆ្នាំ២០១៩

AKP ភ្នំពេញ ថ្ងៃទី០៦ ខែតុលា ឆ្នាំ២០១៨ —

ឯកឧត្តម អ៊ិត សំហេង រដ្ឋមន្រ្តីក្រសួងការងារ និងបណ្តុះបណ្តាលវិជ្ជាជីវៈ អញ្ជើញជាអធិបតី កិច្ចប្រជុំ គណៈកម្មការប្រឹក្សាការងារអាណត្តិទី៨ លើកទី១៩ នាថ្ងៃទី០៥ ខែតុលា ឆ្នាំ២០១៨ នៅភ្នំពេញ ដើម្បីបន្តពិនិត្យ ពិភាក្សាអំពីប្រាក់ឈ្នួលអប្បរមា ផ្នែកវាយនភណ្ឌកាត់ដែរ និងស្បែកជើង ឆ្នាំ២០១៩ ។

រូបថត៖ ខឹម សុវណ្ណារ៉ា