រាជរដ្ឋាភិបាលបន្ថែមទឹកប្រាក់ចំនួន៥ដុល្លារលើទឹកប្រាក់ចំនួន១៧៧ដុល្លារ សម្រាប់ប្រាក់ឈ្នួលអប្បបរមាជូនដល់កម្មករ និយោជិតក្នុងឆ្នាំ២០១៩ខាងមុខ

AKP ភ្នំពេញ ថ្ងៃទី០៥ ខែតុលា ឆ្នាំ២០១៨ —