ក្រសួងធនធានទឹកប្រកាសថា ចាប់ពីថ្ងៃទី០៥ ដល់ថ្ងៃទី១១ ខែតុលា ឆ្នាំ២០១៨ រាជធានី ខេត្ដមួយចំនួន នឹងមានភ្លៀងធ្លាក់ច្រើន អាចបង្កជាជំនន់ទឹកភ្លៀង

AKP ភ្នំពេញ ថ្ងៃទី០៥ ខែតុលា ឆ្នាំ២០១៨ —