ព័ត៌មានជាសំឡេង ផ្សាយម៉ោង ១២ថ្ងៃត្រង់ ថ្ងៃសុក្រ ទី៥ ខែកញ្ញា ឆ្នាំ២០១៨