ព័ត៌មានជាសំឡេង ផ្សាយម៉ោង ៩ព្រឹក ថ្ងៃសុក្រ ទី៥ ខែតុលា ឆ្នាំ២០១៨