វិចារណកថា៖ សូមឱ្យទិវាគ្រូបង្រៀនថ្ងៃទី០៥តុលា ក្លាយជាទិវាដឹងគុណគ្រូជារៀងរហូត

អគ្គនាយកដ្ឋានវិទ្យុជាតិកម្ពុជា សូមជូន

វិចារណកថា៖ សូមឱ្យទិវាគ្រូបង្រៀនថ្ងៃទី០៥តុលា ក្លាយជាទិវាដឹងគុណគ្រូជារៀងរហូត

អត្ថាធិប្បាយដោយ៖ លោក ប៊ូ ម៉េងយូ

ផលិតដោយ៖ អគ្គនាយកដ្ឋានវិទ្យុជាតិកម្ពុជា

ចាក់ផ្សាយ៖ តាមរយៈវិទ្យុជាតិកម្ពុជា AM918KHz និងវិទ្យុវត្តភ្នំ FM 105.70MHz ថ្ងៃទី០៤ តុលា ឆ្នាំ២០១៨ ម៉ោង ២១ម៉០០ និង ម៉ោង ០៧ម៉០២ ថ្ងៃទី ០៥ តុលា ឆ្នាំ ២០១៨