ការតាំងបង្ហាញសម្ភារសម្រាប់ប្រើប្រាស់ និងវត្ថុសម្រាប់តាំងលម្អ ដែលធ្វើពីសំបកដបជ័រ និងថង់ប្លាស្ទីក

AKP សៀមរាប ថ្ងៃទី០២ ខែតុលា ឆ្នាំ២០១៨ —

ការតាំងបង្ហាញសម្ភារសម្រាប់ប្រើប្រាស់ និងវត្ថុសម្រាប់តាំងលម្អ ធ្វើពីសំបកដបជ័រ និងថង់ប្លាស្ទីក នៅក្នុងសណ្ឋាគារម៉េម័រ ផាឡេស ខេត្ដសៀមរាប ដែលជាស្នាដៃរបស់យុវជន ផើ សុភណ្ឌ ដែលស្រឡាញ់បរិស្ថាន និងចង់ចូលរួមចំណែកកាត់បន្ថយការប្រើប្រាស់ថង់ប្លាស្ទីក។

រូបថត៖ ឃុត សៅ