ព័ត៌មានជាសំឡេងរបស់វិទ្យុជាតិកម្ពុជាសម្រាប់ផ្សាយម៉ោង២០ ថ្ងៃទី១ និងម៉ោង៦ព្រឹកថ្ងៃទី២ ខែតុលា ឆ្នាំ២០១៨

ផលិតដោយ៖ អគ្គនាយកដ្ឋានវិទ្យុជាតិ​កម្ពុជា

https://www.youtube.com/watch?v=i4O98KxWJMM&feature=youtu.be