វិចារណកថា៖ សមាគមមនុស្សចាស់ជាយន្តការដ៏សំខាន់ក្នុងការថែរក្សាវប្បធម៌ គ្រួសារ និង សង្គមជាតិ

អគ្គនាយកដ្ឋានវិទ្យុជាតិកម្ពុជា សូមជូន

វិចារណកថា៖ សមាគមមនុស្សចាស់ជាយន្តការដ៏សំខាន់ក្នុងការថែរក្សាវប្បធម៌ គ្រួសារ និង សង្គមជាតិ

អត្ថាធិប្បាយដោយ៖ លោក ឡាច ឡង់ឌី

ផលិតដោយ៖ អគ្គនាយកដ្ឋានវិទ្យុជាតិកម្ពុជា

ចាក់ផ្សាយ៖ តាមរយៈវិទ្យុជាតិកម្ពុជា AM918KHz និងវិទ្យុវត្តភ្នំ FM 105.70MHz ថ្ងៃទី០១ តុលា ឆ្នាំ២០១៨