ព័ត៌មានជាសំឡេងរបស់វិទ្យុជាតិកម្ពុជាសម្រាប់ផ្សាយ​ម៉ោង១២ និងម៉ោង១៤ថ្ងៃទី១ ខែតុលា ឆ្នាំ២០១៨

ផលិតដោយ៖ អគ្គនាយកដ្ឋានវិទ្យុជាតិ​កម្ពុជា​

https://www.youtube.com/watch?v=eWr0pOkXVvE&feature=youtu.be