ប្រធានក្រុមប្រឹក្សាធម្មនុញ ផ្ញើសារចូលរួមរំលែកទុក្ខចំពោះមរណភាព ឯកឧត្តម នៃ ប៉េណា អនុប្រធានទី១ ព្រឹទ្ធសភា

AKP ភ្នំពេញ ថ្ងៃទី៣០ ខែកញ្ញា ឆ្នាំ២០១៨ —