សេចក្តីបំភ្លឺ របស់អគ្គនាយកដ្ឋាន (កាំកុងត្រូល) ទាក់ទិនបញ្ហាសុវត្ថិភាពម្ហូបអាហារនៅកម្ពុជា

AKP ភ្នំពេញ ថ្ងៃទី២៩ ខែកញ្ញា ឆ្នាំ២០១៨ —