លោកជំទាវ ឃឹម ចំរើន អញ្ជើញជាអធិបតី កិច្ចប្រជុំឆ្លុះបញ្ចាំងផ្ទៃក្នុង ការអនុវត្តផែនការយុទ្ធសាស្រ្តនារីរតនៈទី៤ នៅខេត្តសៀមរាប

AKP សៀមរាប ថ្ងៃទី២៨ ខែកញ្ញា ឆ្នំាំ២០១៨ —

លោកជំទាវ ឃឹម ចំរើន រដ្ឋលេខាធិការក្រសួងកិច្ចការនារី អញ្ជើញជាអធិបតី កិច្ចប្រជុំឆ្លុះបញ្ចាំងផ្ទៃក្នុង ការអនុវត្តផែនការយុទ្ធសាស្រ្តនារីរតនៈទី៤ « មេរៀនបទពិសោធន៍ ចំណុចខ្លាំង បញ្ហាប្រឈម និង ចក្ខុវិស័យទៅមុខ» នៅខេត្តសៀមរាប នាព្រឹកថ្ងៃទី២៨ ខែកញ្ញា ឆ្នំា២០១៨។

រូបថត៖ ឃុត សៅ