មន្រ្តីក្រសួងព័ត៌មានទទួលវិញ្ញាបនបត្រ បន្ទាប់ពីបានចូលរួមវគ្គបណ្តុះបណ្តាលស្តីពី ជំនាញរាយការណ៍ព័ត៌មានពីព្រឹត្តិការណ៍ធំៗ នៅទីក្រុងហូជីមិញ

AKP ហូជីមិញ ថ្ងៃទី២៨ ខែកញ្ញា ឆ្នាំ២០១៨ —

មន្រ្តីក្រសួងព័ត៌មានកម្ពុជា ទទួលវិញ្ញាបនបត្របញ្ជាក់ការសិក្សា ពីលោក Nguyen Thai Thien អគ្គនាយករង អគ្គនាយកដ្ឋានសារព័ត៌មាន នៃក្រសួងព័ត៌មាន និងសារគមនាគមវៀតណាម បន្ទាប់ពីបានចូលរួមវគ្គបណ្តុះ បណ្តាលខ្លីស្តីពី ជំនាញរាយការណ៍ព័ត៌មានពីព្រឹត្តិការណ៍ធំៗ នៅទីក្រុងហូជីមិញ ប្រទេសវៀតណាម នាព្រឹកថ្ងៃទី២៨ ខែកញ្ញា ឆ្នាំ២០១៨។

រូបថត៖ ម៉ៅ លីណា