ក្រុងអ៊ីស្តង់ប៊ូលបន្តកិច្ចប្រឹងប្រែងជំរុញចំណងទាក់ទងតួកគី- ចិន