វិចារណកថា៖ ខិតខំសម្រេចអោយបានចក្ខុវិស័យនៃយុទ្ធសាស្ត្រអភិវឌ្ឍន៍ទេសចរណ៍

អគ្គនាយកដ្ឋានវិទ្យុជាតិកម្ពុជា សូមជូន

វិចារណកថា៖ ខិតខំសម្រេចអោយបានចក្ខុវិស័យនៃយុទ្ធសាស្ត្រអភិវឌ្ឍន៍ទេសចរណ៍

អត្ថាធិប្បាយដោយ៖ លោក ឡាច ឡង់ឌី

ផលិតដោយ៖ អគ្គនាយកដ្ឋានវិទ្យុជាតិកម្ពុជា

ចាក់ផ្សាយ៖ តាមរយៈវិទ្យុជាតិកម្ពុជា AM918KHz និងវិទ្យុវត្តភ្នំ FM 105.70MHz ថ្ងៃទី២៧ កញ្ញា ឆ្នាំ២០១៨