ប្រមុខរដ្ឋស្ដីទីចេញព្រះរាជក្រឹត្យដំឡើងឋានៈ តែងតាំង និងផ្ដល់ឋានៈទីប្រឹក្សា ជំនួយការ៣៦រូប នៃគណៈកម្មការជាតិរៀបចំបុណ្យជាតិ អន្ដរជាតិ

AKP ភ្នំពេញ ថ្ងៃទី២៧ ខែកញ្ញា ឆ្នាំ២០១៨ —