បទយកការណ៏ស្តីពី «ការជួយទំនុកបំរុងដល់ព្រះសង្ឃក្នុងការសិក្សាស្វែងរកវិជ្ជាគាប់ប្រសើរដើម្បីសង្គមរីកចម្រើន»

វិទ្យុជាតិកម្ពុជា ៖ ដោយលោកស្រី សំអាងគុទារិយា

https://www.youtube.com/watch?v=StjaZzjfLWw&feature=youtu.be