ព័ត៌មានជាសំឡេងរបស់អគ្គនាយកដ្ឋានវិទ្យុជាតិកម្ពុជាសម្រាប់ផ្សាយម៉ោង១២ និងម៉ោង១៤​ថ្ងៃទី២៦​ខែ​កញ្ញាឆ្នាំ២០១៨

ផលិតដោយ៖ នាយកដ្ឋានព័ត៌មានក្នុងនិងក្រៅប្រទេសនៃ​អគ្គនាយក​ដ្ឋាន​​​​​​វិទ្យុជាតិ​កម្ពុជា