វិចារណកថា៖ ភាពរឹងមាំនៃរដ្ឋធម្មនុញ្ញគឹជាមូលដ្ឋានគ្រឹះនៃសុខសន្តិភាព ស្ថេរភាព និងការអភិវឌ្ឍន៍នៃសង្គមជាតិ

អគ្គនាយកដ្ឋានវិទ្យុជាតិកម្ពុជាសូមជូន

វិចារណកថា៖ ភាពរឹងមាំនៃរដ្ឋធម្មនុញ្ញគឹជាមូលដ្ឋានគ្រឹះនៃសុខសន្តិភាព ស្ថេរភាព និងការអភិវឌ្ឍន៍នៃសង្គមជាតិ

អត្ថាធិប្បាយដោយ៖ លោក ឡាច ឡង់ឌី

ផលិតដោយ៖ អគ្គនាយកដ្ឋានវិទ្យុជាតិកម្ពុជា ចាក់ផ្សាយ៖ តាមរយៈវិទ្យុជាតិកម្ពុជា AM918KHz និងវិទ្យុវត្តភ្នំ FM 105.70MHz ថ្ងៃទី២៤ កញ្ញា ឆ្នាំ២០១៨