កិច្ចសំម្ភាសន៍ឯកឧត្តម តាំង រតនា អគ្គលេខាធិការ នៃអគ្គលេខាធិការដ្ឋាន ក្រុមប្រឹក្សាធម្មនុញ ស្តីពី ការវិវត្ត និងខ្លឹមសារសំខាន់ៗរបស់រដ្ឋធម្មនុញ នៃព្រះរាជាណាចក្រកម្ពុជា

វិទ្យុជាតិកម្ពុជា៖ ដោយ លោកចេម ហួត

ភ្នំពេញ៖ ថ្ងៃទី២៤ ខែកញ្ញា ឆ្នាំ២០១៨នេះ គឺជាខួប២៥ឆ្នាំ នៃការប្រកាសឲ្យប្រើរដ្ឋធម្មនុញ នៃព្រះរាជាណាច​ក្រ​​កម្ពុជា ដើម្បីឲ្យប្រជាពលរដ្ឋ និងសាធារណជនបានដឹង និងស្វែងយល់ពីរដ្ឋធម្មនុញនៅពេលនេះ វិទ្យុជាតិកម្ពុជាបាន​​លើកយកកិច្ចសម្ភាសន៍ ឯកឧត្តម តាំង រតនា អគ្គលេខាធិការ នៃអគ្គលេខាធិការដ្ឋាន ក្រុមប្រឹក្សាធម្មនុញ ស្តីពី ការវិវត្ត និងខ្លឹមសារសំខាន់ៗរបស់រដ្ឋធម្មនុញ នៃព្រះរាជាណាចក្រកម្ពុជា ដូចតទៅ៖