បទយកការណ៍ស្តីពី «ធនាគារក្តាមសហគមន៍នេសាទ លែមផាក់បៀ ខេត្តពេជ្របុរី ប្រទេសថៃ»

នាយកដ្ឋានព័ត៌មានក្នុង និងក្រៅប្រទេស​នៃអគ្គនាយកដ្ឋានវិទ្យុជាតិ​កម្ពុជា​៖ ផលិតដោយ សន សាវិន៖