ក្រសួងការងារប្រកាសឱ្យម្ចាស់សហគ្រាស គ្រឹះស្ថានទាំងអស់ ត្រូវរៀបចំឱ្យមានការបើកប្រាក់ឈ្នួលជូនកម្មករ និយោជិតចំនួនពីរដងក្នុង១ខែ ចាប់ពីខែមករា ឆ្នាំ២០១៩តទៅ

AKP ភ្នំពេញ ថ្ងៃទី២១ ខែកញ្ញា ឆ្នាំ២០១៨ —