អ្នកនាំពាក្យ ៖​ ករណីលោក កឹម សុខា ដែលត្រូវបានដាក់ឱ្យស្ថិតក្រោមការត្រួតពិិនិត្យតាមផ្លូវតុលាការពុំមែនជាករណីនៃការឃុំខ្លួននៅក្នុងផ្ទះនោះទេ

AKP ភ្នំពេញ ថ្ងៃទី២០ ខែកញ្ញា ឆ្នាំ២០១៨ —